เกี่ยวกับสำนัก

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย (สำนักงานเลขานุการที่ประชุม) เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2547 โดยได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานอธิการบดีและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551

ต่อมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ได้ออกนอกระบบเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และเปลี่ยนชื่อเป็น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ดังนั้น สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย จึงเป็นหน่วยงานที่จัดตั้งตามประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานบริหาร ดำเนินการจัดประชุม อำนวยความสะดวก กำกับติดตาม ประสานงาน และเชื่อมโยงข้อมูลจากการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีหัวหน้าสำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเป็นผู้วางแผนการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงานตลอดจนบริหารจัดการสำนักงานตามรายละเอียดลักษณะงานตามโครงสร้าง ภายใต้การกำกับ ดูแล ของเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีรายละเอียดของงานตามโครงสร้างดังนี้

 1. งานการประชุม รับผิดชอบงานประชุม ได้แก่
  1. การประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  2. การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
  3. การประชุมสภาคณาจารย์และพนักงาน
  4. การประชุมเฉพาะกิจ
 2. งานเลขานุการและธุรการ รับผิดชอบงานธุรการ และงานสารบรรณดำเนินการด้านการเงิน ด้าน พัสดุ ครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ
 3. งานอำนวยความสะดวกและงานการต้อนรับบุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โครงการความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย