มติที่ประชุม

ปี พ.ศ. 2566

ปี พ.ศ. 2565

ปี พ.ศ. 2564

ปี พ.ศ. 2563

ปี พ.ศ. 2562

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2556

ปี พ.ศ. 2553