ติดต่อสำนัก

สำนักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 295 ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

โทรศัพท์ 0 2244 5342-6  (5 คู่สาย)

โทรสาร   0 2244 5341

เว็บไซต์  http://secretarygeneral.dusit.ac.th